༢༠༠༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་མང་གཙོའི་དུས་དྲན་ཐོག་གནང་བའི་བཀའ་ཤག་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་བཤད།

༄༅། །བོད་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་མང་གཙོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༤༦ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་དང༌། བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཕན་གྲོགས་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག

མང་གཙོའི་དུས་དྲན་ ༤༢ ཐོག་གནང་བའི་གསུང་བཤད།

༄༅། ། དེ་རིང་བོད་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་མང་གཙོའི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༤༢ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་བོད་གཞུུང་བཀའ་ཤག་གིས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་དང༌། བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཕན་གྲོགས་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་དང༌། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི། གཞུང་འབྲེལ་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག སློབ་ཕྲུག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་མི། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚོགས་བཅས་པར་མཛའ་བརྩེའི་འཚམས་འདྲི་དང་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།