གསར་དུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ།

མང་གཙོ་དུས་དྲན་ ༤༣ པའི་ཐོག་གནང་བའི་གསུང་བཤད།

༄༅། ། བོད་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༤༣ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའི་ཉིན་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་དང་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཕན་གྲོགས་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་དང༌།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཞེ་བཞི་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གསུང་བཤད།

༄༅། ། དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་བཅུ། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་དམར་ལ་ཞི་རྒོལ་གྱེན་ལངས་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༤༤ འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའི་ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་ལྗོངས་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་དོར་བའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་རྗེས་དྲན་གུས་བཏུད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།

ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་།

ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང། སྐད་ཡིག ལེགས་བྱང་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་གཞིའི་འོག་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་ཪིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཟབ་རྒྱས་རིན་བྲལ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསུང་རྩོམ་སོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འདི་